Algemene Voorwaarden

–        Definities
–        Algemeen / Toepasselijkheid
–        Offertes en aanbiedingen
–        Aanbod, uitvoering en wijziging overeenkomsten
–        Aansprakelijkheid
–        Derden
–        Verplichtingen klant
–        Betalingen & betalingstermijn
–        Wijzigen, annuleren of verplaatsen
–        Overmacht
–        Opschorting en ontbinding
–        Intellectuele eigendomsrechten
–        Eigendomsvoorbehoud
–        Vrijwaring
–        Garantie
–        Klachten
–        Geschillen

 

1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

1(a). RSZ: Rensportschool Zandvoort B.V. waaronder ook valt RSZ Autosport, RSZ-A en Vrij Rijden B.V., gevestigd aan de Drieherenlaan 11, 2103 SB  Heemstede, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 34078110.

1(b). Klant: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie RSZ direct of indirect een Overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten waaronder een ieder die een evenement van RSZ bezoekt of hieraan deelneemt.

1(c). Evenement/Diensten/Dienstverlening: evenementen, diensten, leveringen, werkzaamheden waarop de Overeenkomst betrekking heeft.

1(d). Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van RSZ.

 

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van RSZ, voor zover hiervan niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.2 Algemene voorwaarden of andere voorwaarden van Klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3 Indien een of meerdere bepalingen in de Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig is/zijn of vernietigd worden, dan tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan en zal de betreffende bepaling worden vervangen door een bepaling die de strekking van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert.

 

3. Offertes en aanbiedingen

3.1 Offertes en aanbiedingen van RSZ zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

3.2 RSZ is niet gehouden haar offertes of aanbiedingen gestand te doen indien Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte of aanbieding een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.3 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief BTW en administratiekosten, tenzij RSZ anders aangeeft.

 

4. Uitvoering en wijziging overeenkomsten

4.1 RSZ is bevoegd een evenement te wijzigen, te verplaatsen, te annuleren en/of zaken die ter beschikking zijn gesteld te wijzigen of te vervangen door een naar het oordeel van RSZ te bepalen gelijkwaardig alternatief indien RSZ dit nodig acht voor een goed functioneren en/of voor de veiligheid van personen, zonder dat RSZ een schadevergoeding aan Klant is verschuldigd.

4.2 RSZ is bevoegd om bij de uitvoering van de overeenkomst derden te betrekken zonder dat Klant hiervan in kennis wordt gesteld.

4.3 RSZ is bevoegd om tegelijkertijd meerdere evenementen met meerdere Klanten te laten plaatsvinden op dezelfde locatie, een en ander voor zover de omvang van deze locatie dit toelaat.

4.4  RSZ is bevoegd om van Klant (en/of van de wettelijk vertegenwoordiger bij minderjarigen te verlangen dat een vrijwarings/exoneratieverklaring wordt getekend voordat Klant deelneemt aan een evenement. Indien Klant deze vrijwaring/exoneratie niet tekent, dan heeft RSZ het recht om Klant van deelname uit te sluiten.

 

5. Aansprakelijkheid

5.1 Deelname aan activiteiten en het betreden van locaties die RSZ gebruikt bij de uitvoering van haar overeenkomsten (zoals circuits, paddocks en horecaruimtes) zijn voor eigen risico van Klant.

5.2 RSZ is niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens een evenement die direct of indirect door Klant wordt geleden, van welke aard dan ook, zoals verwondingen, botbreuken, lichamelijk of geestelijk letsel, of schade ten gevolge van overlijden.

5.3 RSZ is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade van eigendommen.

5.4 Indien RSZ aansprakelijk mocht zijn, dan is de aansprakelijkheid van RSZ beperkt tot het bedrag dat door haar verzekering wordt uitgekeerd, zulks vermeerderd met het in de polisvoorwaarden vastgestelde bedrag van eigen risico. Indien om welke reden dan ook geen uitkering op grond van de verzekering plaatsvindt, dan is elke aansprakelijkheid steeds beperkt tot het factuurbedrag met een maximum van € 10.000,-.

5.5 De aansprakelijkheid van RSZ is te allen tijde beperkt tot directe schade. RSZ is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder gevolgschade.

5.6 Klant wordt geacht ermee bekend te zijn dat de voertuigen bij een evenement niet verzekerd zijn overeenkomstig Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorvoertuigen (WAM). Bij aanrijding, botsen en roekeloos rijden als gevolg waarvan schade ontstaat, kan de tegenpartij Klant aansprakelijk stellen.

5.7 RSZ kan Klant aansprakelijk stellen indien een voertuig schade oploopt, veroorzaakt door het onzorgvuldig handelen van Klant.

5.8 Ouders of wettelijk vertegenwoordigers dragen te allen tijde het volledige risico van schade indien een minderjarige (<18 jaar) een evenement bezoekt of hieraan deelneemt en aanvaarden dit verhoogde risico.

5.9 RSZ is niet verplicht tot vergoeding van enige schade indien Klant zijn verplichtingen, zoals genoemd onder artikel 6 Algemene Voorwaarden, niet naleeft. Hieronder wordt ook verstaan dat Klant onjuiste of onvolledige informatie aan RSZ heeft verstrekt.

5.10 De beperkingen van aansprakelijkheid genoemd in artikel 5.1 tot en met 5.9 gelden niet voor zover schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van RSZ.

5.11 Klant dient voor deelname een vrijwaring/exoneratie te tekenen. Wanneer deze is getekend, heeft de inhoud van deze vrijwaring/exoneratie steeds voorrang boven de Algemene Voorwaarden.

 

6. Verplichtingen Klant

6.1 Klant is te allen tijde verplicht om aanwijzingen, instructies, voorschriften en huisregels van RSZ na te leven en om de ter beschikking gestelde zaken als een goed huisvader te behandelen.

6.2 Klant zal RSZ steeds tijdig alle medewerking en informatie verschaffen die voor RSZ nodig of nuttig zijn om de diensten of leveringen te kunnen verrichten.

6.3 Klant is verplicht om bij deelname aan de activiteiten van RSZ in een goede gezondheid te verkeren. Klant is niet toegestaan om deel te nemen aan een evenement bij gezondheidsklachten zoals rug-, nek- en/of hartklachten, kortademig zijn of onder invloed van medicijnen, drugs of alcohol of in het geval van zwangerschap.

6.4 Huisdieren zijn bij een evenement niet toegestaan.

6.5 Klant bij Vrij Rijden evenementen jonger dan 18 jaar is niet toegestaan als passagier, jonger dan 18 jaar alleen bevoegd om zelf achter stuur plaats te nemen indien in bezit van rijbewijs of erkende racelicentie.

6.6 RSZ is bevoegd om Klant van (verdere) deelname uit te sluiten indien Klant enige instructie of voorschrift niet naleeft of als Klant naar het oordeel van RSZ niet in staat is om op een verantwoorde wijze deel te nemen aan een evenement. In geval van uitsluiting van deelname maakt Klant geen aanspraak op restitutie van enig reeds betaald bedrag, noch anderszins op vergoeding van schade of kosten.

 

7. Betalingen

7.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen.

7.2 Klant dient eventuele resterende bedragen die bij nacalculatie (extra deelnemers en/of consumptie) worden gefactureerd, binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen, tenzij anders is overeengekomen.

7.3 Indien Klant in gebreke blijft met het tijdig betalen van een factuur, dan is Klant van rechtswege in verzuim. Klant is dan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente is verschuldigd.

7.4 Indien Klant in gebreke blijft met het tijdig betalen van een factuur, dan heeft RSZ het recht om de overeenkomst te ontbinden en annuleringskosten door te belasten met inachtneming van het gestelde in artikel 8 van deze Algemene Voorwaarden.

7.5 Indien Klant na ingebrekestelling nalatig blijft het verschuldigde bedrag, vermeerderd met de wettelijke rente, te voldoen, kan RSZ de vordering ter incasso uit handen geven. Klant is in dat geval naast betaling van de hoofdsom en daarover verschuldigde rente gehouden tot de vergoeding van alle buitengerechtelijke (minimaal 15% van de hoofdsom) en eventueel gerechtelijke kosten, naast de eventueel in rechte vastgestelde kosten.

 

8. Annuleren of verplaatsen

8.1 Voor een particulier programma (individuele racecursus, Vrij Rijden-arrangement met/zonder instructie en/of huurauto) geldt dat Klant een percentage van het factuurbedrag is verschuldigd indien Klant een activiteit verplaatst of annuleert:

– bij verplaatsing tot 2 weken voor het evenement: 1x kosteloos, bij iedere volgende verplaatsing wordt 15% van het factuurbedrag in mindering op het tegoed gebracht;

– bij annulering tot 2 weken voor het evenement: 25% van het factuurbedrag;

– bij verplaatsing binnen 2 weken voor het evenement wordt 25% van het factuurbedrag in mindering op het tegoed gebracht;

– bij annulering binnen 2 weken voor het evenement: 50% van het factuurbedrag.

– bij verplaatsing binnen 1 week voor het evenement wordt 50% van het factuurbedrag in mindering op het tegoed gebracht;

– bij annulering binnen 1 week voor het evenement: 75% van het factuurbedrag.

8.2 Voor een groepsarrangement geldt dat Klant een percentage van het factuurbedrag is verschuldigd indien Klant een activiteit verplaatst of annuleert:

– bij verplaatsing tot 4 weken voor het evenement: 10% van het factuurbedrag;

– bij annulering tot 4 weken voor het evenement: 25% van het factuurbedrag;

– bij verplaatsing binnen 4 weken voor het evenement: 50% van het factuurbedrag;

– bij annulering binnen 4 weken voor het evenement: 100% van het factuurbedrag;

– wijzigen van het aantal deelnemers is mogelijk met een maximum toeslag van 10%.

8.3     Voor de catering van een groepsarrangement geldt dat Klant een percentage van het factuurbedrag is verschuldigd indien Klant het aantal personen wijzigt voorafgaand aan de activiteit:

– bij wijzigingen tot 2 weken voor het evenement: 10% van het factuurbedrag;

– bij wijzigingen binnen 2 weken voor het evenement: 50% van het factuurbedrag.

8.4 Bij het annuleren van producten die specifiek voor Klant zijn ingekocht, besteld of zaken die zijn voorzien van branding van Klant, is Klant het volledige factuurbedrag verschuldigd.

8.5 De bepalingen genoemd in dit artikel gelden niet indien RSZ met Klant uitdrukkelijk een andere regeling is overeengekomen.

 

 

9. Overmacht

9.1 RSZ is te allen tijde gerechtigd om een evenement of een onderdeel van een evenement af te gelasten vanwege overmacht.

9.2 In geval van overmacht, zoals vermeld in lid 1 van dit artikel, heeft Klant alleen aanspraak op restitutie van door haar vooruitbetaalde bedragen indien en voor zover die zien (?????) op prestaties die op grond van de overeenkomst geheel niet zijn uitgevoerd. Iedere andere aanspraak, waaronder schadevergoeding, is uitdrukkelijk uitgesloten.

 

10. Opschorting en ontbinding

10.1 RSZ is bevoegd om de overeenkomst op te schorten of te ontbinden indien:

– Klant enige verplichting niet of niet volledig nakomt;

– Klant de aanbetaling niet heeft voldaan;

– Er een gegronde reden is om te vrezen dat Klant zijn verplichtingen niet behoorlijk kan nakomen;

10.2 Indien Klant surseance van betaling aanvraagt, de schuldsanering ingaat, zijn faillissement wordt aangevraagd of indien Klant niet meer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, dan is RSZ bevoegd om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.

10.3 Indien RSZ de overeenkomst ontbindt, dan zijn alle vorderingen op Klant direct opeisbaar. Indien RSZ de nakoming van haar verplichtingen opschort, dan behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

10.4 RSZ behoudt zich steeds het recht voor om schadevergoeding van Klant te vorderen.

 

11. Intellectuele eigendomsrechten

11.1 Klant dient de intellectuele eigendomsrechten van RSZ steeds volledig te respecteren.

11.2 RSZ is bevoegd om tijdens een evenement beeld- en/of geluidsopnamen te maken waarop Klant zichtbaar is en om deze openbaar te maken.

 

12. Klachten

12.1 Klachten dienen binnen 8 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd aan RSZ kenbaar te worden gemaakt. Na het verstrijken van deze termijn wordt Klant geacht het geleverde product of de geleverde dienst van RSZ te hebben goedgekeurd.

12.2 Klachten over facturen van RSZ dienen binnen 8 dagen na dagtekening van de factuur schriftelijk en gemotiveerd kenbaar worden gemaakt. Na het verstrijken van deze termijn wordt Klant geacht de factuur te hebben goedgekeurd.

 

13. Geschillen

13.1 Op alle overeenkomsten en andere rechtsverhoudingen met RSZ is Nederlands recht van toepassing.

13.2 Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.

13.3 De Nederlandse tekst zal steeds bepalend zijn voor de uitleg van de Algemene Voorwaarden.